REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO JEWELRYANEW.EU

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz sposób sprzedaży biżuterii, kart podarunkowych oraz innych produktów, prowadzonej za pośrednictwem strony internetowej pod adresem jewelryanew.eu przez Annę Stefańską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anna Stefańska „jewelry anew”.
 2. Regulamin został opracowany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 3. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Do umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem na odległość stosuje się postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późn. zm.).

§ 2 Definicje

 1. Dostawa – dostarczenie zamówionego Produktu lub dostarczenie Karty podarunkowej pod wskazany w Zamówieniu adres w związku z zawarciem Umowy sprzedaży na warunkach wskazanych w Regulaminie.
 2. Formularz Zamówienia – formularz elektroniczny udostępniony do wypełnienia na Stronie Internetowej.
 3. Karta podarunkowa – bon towarowy w postaci cyfrowej (kod numeryczno-literowy) wydawany na okaziciela umożliwiający jednorazową lub wielokrotną zapłatę za Produkty dostępne na Stronie Internetowej w zakresie ustalonego limitu kwotowego. Karta podarunkowa jest treścią cyfrową, tj. treścią wytwarzaną i dostarczaną w postaci cyfrowej niezapisaną na materialnym nośniku.
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która składa Zamówienie na Produkt lub Kartę podarunkową lub przyjmuje ofertę ich sprzedaży i zawiera Umowę sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa.
 5. Koszty dostarczenia Produktu – opłata z tytułu Dostawy Produktu do Klienta wskazana w ramach Strony Internetowej podczas składania Zamówienia przez Klienta.
 6. Kurier – podmiot realizujący Dostawę.
 7. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu Produktów lub Karty podarunkowej w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonującą zakupu Produktów lub Karty podarunkowej w zakresie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Konto Klienta – indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.
 9. Rejestracja – czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie, umożliwiająca założenie Konta Klienta.
 10. Produkt – używana, odnowiona biżuteria lub nowa biżuteria oferowana do sprzedaży przez Sprzedawcę na odległość, za pośrednictwem Strony Internetowej.
 11. Sprzedawca – Anna Stefańska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Stefańska jewelry anew, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres wykonywania działalności oraz adres korespondencyjny: ul. Prymasa Augusta Hlonda 8a/44 02-972 Warszawa, NIP: 5521583722, Regon: 388655507, adres poczty elektronicznej: kontakt@jewelryanew.eu.
  Ze Sprzedawcą można się skontaktować w następujący sposób:
  a) mailem na adres: kontakt@jewelryanew.eu;
  b) telefonicznie pod numerem: +48 600 011 039
  c) pisemnie na adres siedziby;
  d) w inny sposób wskazany na stronie: https://jewelryanew.eu/kontakt/.
 12. Strona Internetowa strona znajdująca się pod adresem jewelryanew.eu, za pośrednictwem której prowadzona jest sprzedaż Produktów i Kart podarunkowych na odległość. Informacje o funkcjonalnościach Strony Internetowej oraz technicznych środkach jej ochrony, dostępności wsparcia technicznego i aktualizacji, a także mających znaczenie kompatybilnościach i interoperacyjnościach Strony Internetowej, o których Sprzedawca wie lub powinien wiedzieć, znajdują się na https://jewelryanew.eu.
 13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość za pośrednictwem Strony Internetowej na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą. W przypadku sprzedaży Karty Podarunkowej umowa dotyczy udostępnienia Karty podarunkowej przez Sprzedawcę Klientowi.
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Karty podarunkowej.

§ 3 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób sprzedaży Produktów oraz Kart podarunkowych prowadzonej przez Sprzedawcę na odległość za pośrednictwem Strony Internetowej, a w szczególności określa sposób składania Zamówień, Dostawy zamówionych Produktów, dokonywania płatności przez Klienta, anulowania Zamówienia, odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta oraz składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Pełna treść Regulaminu znajduje się w siedzibie Sprzedawcy oraz na Stronie Internetowej. Pełną treść Regulaminu można pobrać ze Strony Internetowej.

§ 4 Rejestracja

 1. Informacje o Produktach lub Kartach podarunkowych dostępne na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są one jedynie zaproszeniem do składania ofert zakupu przez Klienta w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Przeglądanie ww. informacji nie wymaga Rejestracji.
 2. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty lub Kartę podarunkową za pośrednictwem Strony Internetowej możliwe jest zarówno po zarejestrowaniu się i założeniu Konta Klienta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu jak i bez dokonywania Rejestracji.
 3. W celu dokonania Rejestracji i założenia Konta Klienta, Klient zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony na Stronie Internetowej i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną poprzez wybór odpowiedniej funkcji/pola znajdującej się w tym formularzu.
 4. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.
 5. Klient ma obowiązek wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego z wyjątkiem tych, które oznaczone są jako opcjonalne.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych podanych przez niego w formularzu rejestracyjnym.
 7. Klient uprawniony jest posiadać jedno Konto Klienta.
 8. Klient zobowiązany jest nie udostępniać Konta Klienta osobom trzecim. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Konta Klienta wwyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do Konta.
 9. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z wolą zawarcia przez Klienta umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy oświadczenie usług drogą elektroniczną uniemożliwia rejestrację i założenie Konta Klienta.
 10. Wypełniając formularz rejestracyjny, Klient potwierdza zapoznanie się, akceptację
  i przyjęcie do stosowania postanowień Regulaminu i oświadcza, że zapoznał się z zasadami przetwarzania jego danych osobowych przez Sprzedawcę, w szczególności w celu złożenia i realizacji Zamówienia lub rejestracji Konta Klienta.
 11. Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje potwierdzenie dokonania Rejestracji drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej.
 12. Po zarejestrowaniu się na Stronie Internetowej, każdorazowe logowanie się Klienta odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym z zastrzeżeniem, iż każde złożenie Zamówienia uwarunkowane jest potwierdzeniem zapoznania się i akceptacji Regulaminu.
 13. W celu usunięcia Konta Klienta, Klient ma obowiązek wysłać z adresu poczty elektronicznej użytego podczas Rejestracji wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie Konta na adres kontakt@jewelryanew.eu.
 14. Klient zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu Strony Internetowej. Klient zobowiązuje się do nieumieszczania na Stronie Internetowej treści o charakterze bezprawnym.
 15. Sprzedawca uprawniony jest do usunięcia Konta Klienta, w przypadku nieprzestrzegania przez Klienta postanowień Regulaminu.

§ 5 Składanie Zamówień

 1. Składanie Zamówień za pośrednictwem Strony Internetowej jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni roku, z zastrzeżeniem, iż Dostawa odbywa się zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu.
 2. W celu złożenia Zamówienia, Klient zobowiązany jest wypełnić Formularz Zamówienia udostępniony na Stronie Internetowej. Do złożenia Zamówienia nie jest konieczne posiadanie Konta Klienta.
 3. W Formularzu Zamówienia należy podać informacje niezbędne do realizacji Zamówienia, w szczególności wskazać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a także wskazać dane dotyczące sposobu płatności, adres zamieszkania, adres Dostawy oraz sposób Dostawy.
 4. W Formularzu Zamówienia Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane dla wystawienia faktury VAT, w przypadku gdy Klient żąda wystawienia faktury VAT z tytułu zakupu Produktu. W celu uniknięcia wątpliwości fakturę VAT do sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej i potwierdzonej paragonem można wystawić tylko wtedy, jeżeli paragon ten zawiera NIP Klienta.
 5. Klient ma obowiązek wypełnić wszystkie pola Formularza Zamówienia z wyjątkiem tych, które oznaczone są jako opcjonalne.
 6. Poprawnie wypełniony Formularz Zamówienia Klient zobowiązany jest wysłać drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w Formularzu Zamówienia.
 7. Aby zakończyć składanie Zamówienia, należy kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
 8. Klient ma obowiązek opłacić Zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności, opisanych w § 7 Regulaminu.
 9. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres poczty elektronicznej Klienta podany podczas Rejestracji.
 10. Umowa sprzedaży Produktu zostaje zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji oraz dokonania płatności z tytułu Zamówienia zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi i treści zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 9 powyżej, zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 Ustawy o prawach konsumenta.
 12. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych podanych przez niego w Formularzu Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze Zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 13. Klient przyjmuje do wiadomości, że niektóre Produkty są rzeczami używanymi, w związku z czym akceptuje, że mogą nie być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta danego Produktu. Klient ma możliwość wyboru dostawy Produktu w opakowaniu ekologicznym pochodzącym od Sprzedawcy.

§ 6 Warunki zakupu Karty podarunkowej

 1. Karty podarunkowe sprzedawane są Klientom na kwotę określoną przez Klienta w procesie dokonywania zakupu Karty podarunkowej.
 2. Karty podarunkowe dostępne są w następujących kwotach:
  • 500 zł,
  • 1000 zł,
  • 2000 zł,

przy czym podane wyżej kwoty są kwotami brutto.

 1. Karta podarunkowa ważna jest przez 1 (jeden) rok od daty zakupu. Kartę podarunkową można zrealizować wyłącznie w sklepie prowadzonym na Stronie Internetowej. 
 2. Klient może nabyć Kartę podarunkową przez Stronę Internetową poprzez podanie w Formularzu Zamówienia adresu e-mail, na który zostanie wysłany kod numeryczno-literowy oraz uzupełnienie pozostałych wymaganych pól w Formularzu Zamówienia. W celu uniknięcia wątpliwości Klient może podać swój adres e-mail lub adres e-mail osoby trzeciej, na który taka osoba otrzyma Kartę podarunkową.
 3. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych umożliwiających realizację Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie Zamówienia w przypadku podania błędnych danych przez Klienta.
 4. Dostawa Karty podarunkowej odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej, na podany adres e-mail. Kartę podarunkową uważa się za dostarczoną z chwilą wysłania na adres e-mail podany przez Klienta.
 5. Karta podarunkowa jest udostępniana w najnowszej wersji, dostępnej w chwili zawarcia Umowy i jest zgodna z Umową przez cały okres jej dostępności dla Klienta. Sprzedawca poinformuje o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Karty podarunkowej z Umową, a Klient powinien wówczas zainstalować tę aktualizację w rozsądnym terminie, w szczególności w czasie wskazanym przez Sprzedawcę. Jakiekolwiek zmiany w Karcie podarunkowej, inne niż niezbędne do zachowania zgodności Karty podarunkowej z Umową, mogą być wprowadzane w wyjątkowych okolicznościach. Klient zostanie poinformowany z wyprzedzeniem o wprowadzanych zmianach.
 6. Jeżeli Klient nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Sprzedawcę zgodnie z ust. 7 powyżej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Karty podarunkowej z Umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  a) poinformował Klienta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
  b) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.
 7. Do procedury zakupu Karty podarunkowej stosuje się odpowiednio postanowienia §5 ust. 1 – 13.
 8. Rozpoczęcie korzystania z Karty podarunkowej przed upływem terminu odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w § 10 ust. 2 Regulaminu, jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy Konsument, pouczony o skutku określonym w § 10 ust. 4b w odniesieniu do wykorzystanych środków pieniężnych dostępnych na Karcie podarunkowej, złożył w procesie zakupów wyraźne oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie korzystania z Karty podarunkowej przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy w zakresie w jakim środki pieniężne dostępne na Karcie podarunkowej zostały wykorzystane i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy w formie e-mail zgodnie z § 5 ust. 9 powyżej. Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym i przyjęcie do wiadomości następuje przez zaznaczenie odpowiedniego checkbox-a w Formularzu Zamówienia. Powyższe nie uchybia prawu odstąpienia od Umowy sprzedaży Produktu nabytego ze środków pochodzących z Karty podarunkowej na zasadach przewidzianych Regulaminem.

§7 Sposób zapłaty

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności:

w odniesieniu do Produktów:

 1. Płatność gotówką za pobraniem, płatność Kurierowi przy dokonywaniu Dostawy;
 2. Płatność za pomocą Karty podarunkowej poprzez podanie w procesie składania Zamówienia na Stronie Internetowej danych Karty podarunkowej (kod numeryczno-literowy);

w odniesieniu do Produktów lub Kart podarunkowych:

 1. Płatność elektroniczna, w tym przelew on-line poprzez paynow oraz płatność za pomocą BLIK, Google Pay – płatność uznana jest za dokonaną z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności;
 2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 3. Płatność kartą online; dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

 1. Szczegółowe warunki korzystania z form płatności określonych w ust. 1 powyżej, udostępnianych przez podmioty trzecie, określone są w regulaminach udostępnianych przez te podmioty. Korzystanie z ww. form płatności oznacza akceptację przez Klienta ww. regulaminów oraz oznacza udostępnienie danych osobowych Klienta na rzecz takich podmiotów trzecich w zakresie niezbędnym do realizacji płatności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów trzecich realizujących proces płatności.
 2. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje pod warunkiem dokonania płatności za zamówione Produkty lub Kartę podarunkową, z zastrzeżeniem wyboru formy płatności za pobraniem, w którym to wypadku realizacja Zamówienia Produkty zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą, czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.

§ 8 Ceny

 1. Informacja o cenie Produktu podawana na Stronie Internetowej ma charakter wiążący dla stron Umowy sprzedaży od chwili złożenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 2. Wszystkie ceny Produktów umieszczone na Stronie Internetowej podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych (o ile wystąpią), jak również nie uwzględniają kosztów Dostawy. Koszty Dostawy jak i ewentualne opłaty celne (o ile wystąpią) doliczane są do ceny zamawianych Produktów i ponosi je Klient.
 3. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów sposobu Dostawy i formy płatności dokonanych przez Klienta w trakcie procesu składania Zamówienia, zgodnie ze stawkami wskazanymi na Stronie Internetowej. Łączna cena Zamówienia wskazana jest w podsumowaniu Zamówienia i akceptowana przez Klienta poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów znajdujących się na Stronie Internetowej, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Klienci będą informowani o akcjach promocyjnych w formie komunikatów na Stronie Internetowej,
 5. W przypadku dokonania zmiany ceny Produktów Sprzedawca obok informacji o cenie zamieszcza również informację o najniższej cenie tych Produktów, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dane Produkty są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca zamieszcza również informację o najniższej cenie tych Produktów, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tych Produktów do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 6. Powyższe uprawnienia nie naruszają praw Klientów, którzy zawarli Umowy sprzedaży Produktów oferowanych przez Sprzedawcę przed datą wejścia w życie ww. zmian lub praw Klientów uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

§ 9 Realizacja Zamówienia i warunki Dostawy

 1. Po otrzymaniu Zamówienia złożonego za pośrednictwem Strony Internetowej, następuje weryfikacja dostępności zamówionego przez Klienta Produktu. 
 2. Jeżeli Produkt jest dostępny, a realizacja Zamówienia jest możliwa, Zamówienie jest realizowane zgodnie z warunkami Dostawy określonymi szczegółowo poniżej. Czas realizacji Zamówienia podany jest na Stronie Internetowej.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się, w ramach Umowy sprzedaży, dostarczyć Produkty zgodne z Umową.
 4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 niniejszego paragrafu, Klient może wybrać następujące formy Dostawy zamówionych Produktów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
 • dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej Fedex
 • dostawa do wybranego przez Klienta punktu odbioru Fedex 
 • dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost
 • dostawa do wybranego przez Klienta paczkomatu Inpost

oraz w ramach krajów Unii Europejskiej:

dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej Fedex;

         Dostawa zamówionych Produktów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w ramach krajów Unii Europejskiej jest bezpłatna. 

 1. Szczegółowe informacje o kosztach dostawy dostępne są na Stronie Internetowej w trakcie procesu składania Zamówienia oraz w zakładce: https://jewelryanew.eu/dostawa/.
 2. Dostawy są realizowane w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 3. Dostawa zamówionych Produktów będzie realizowana wyłącznie na adres podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia, mieszczący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Unii Europejskiej.
 4. Wraz z Produktem, Sprzedawca dostarczy Klientowi paragon fiskalny lub fakturę VAT (jeżeli Klient zażądał jej wystawienia i podał dane niezbędne do jej wystawienia).      
 5. Koszty dostarczenia Produktów wskazane na Stronie Internetowej, w tym w Formularzu Zamówienia, ponoszone są przez Klienta.
 6. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta w całości lub braku możliwości realizacji Zamówienia w czasie przewidzianym na jego realizację, Sprzedawca poinformuje o zaistniałej sytuacji Klienta na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. 
 7. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia jedynie w odniesieniu do części Produktów objętych Zamówieniem, Klient zostanie poinformowany o stanie Zamówienia i ma prawo anulować Zamówienie w całości lub w części. Decyzję co do dalszego sposobu realizacji zamówienia Klient przekazuje Sprzedawcy wysyłając w tym celu odpowiednią dyspozycję pocztą elektroniczną na adres: kontakt@jewelryanew.eu. W takiej sytuacji Klient może wybrać:
 1. częściową realizację, co powoduje zrealizowanie Zamówienia w zakresie dotyczącym wyłącznie możliwych do wysyłki Produktów. Umowa sprzedaży zostaje wówczas rozwiązana odnośnie niemożliwej do realizacji części Zamówienia. Sprzedawca zostaje zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia w zakresie niemożliwych do wysyłki Produktów i jest zobowiązany zwrócić koszty, poniesione przez Klienta, w zakresie niemożliwej do realizacji części zamówienia, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przekazania Sprzedawcy decyzji przez Klienta zgodnie z ust. 11 powyżej, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient;
 2. anulowanie całości Zamówienia, co powoduje rozwiązanie Umowy sprzedaży odnośnie całego przedmiotu Zamówienia. Sprzedawca zostaje wówczas zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia w całym zakresie i jest zobowiązany zwrócić poniesione dotychczas przez Klienta koszty złożenia zamówienia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przekazania Sprzedawcy decyzji przez Klienta zgodnie z ust. 11 powyżej, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. 
 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 powyżej, Umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu odnośnie całego przedmiotu Zamówienia. Sprzedawca zostaje wówczas zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia w całym zakresie i jest zobowiązany zwrócić poniesione dotychczas przez Klienta koszty złożenia Zamówienia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia poinformowania Klienta, zgodnie z ust. 10 powyżej, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych przekazanych Sprzedawcy oraz adresu Dostawy. 
 3. Z chwilą odbioru Produktu, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z zakupionym Produktem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. 
 4. W trakcie odbioru przesyłki, Klient ma obowiązek sprawdzić jej stan, całość, kompletność, nienaruszalność i zgodność z Zamówieniem. 
 5. W chwili doręczenia przesyłki, w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki, Klient ma prawo żądać od Kuriera spisania właściwego protokołu, określającego w szczególności rodzaj i zakres szkody. Protokół jest sporządzany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisywany przez Klienta i Kuriera. 

§ 10 Odstąpienie przez Konsumenta od Umowy sprzedaży

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późn. zm.), przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z poniższymi postanowieniami. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, poniższych postanowień nie stosuje się. 
 2. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży zakupionego Produktu lub Karty podarunkowej bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania Produktu lub Karty podarunkowej, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem ww. terminu. 
 3. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów, w tym w przypadkach zawarcia umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1.
 1. W związku z postanowieniami ust. 3 powyżej, Konsument przyjmuje do wiadomości, że prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w przypadku zawarcia przez Konsumenta Umowy sprzedaży, której przedmiotem są:
  1. Produkty, które zostały zmodyfikowane według specyfikacji Konsumenta, na jego życzenie np. elementy biżuterii, których rozmiar został dostosowany do zindywidualizowanych potrzeb Konsumenta; 
  2. Karty podarunkowe, w zakresie w jakim dostępne na niej środki pieniężne zostały wykorzystane przed upływem terminu do odstąpienia, w tym w zakresie środków pieniężnych całkowicie wykorzystanych przed tym terminem,
 2. W przypadku, w  którym w momencie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Karty podarunkowej, Konsument wykorzystał w części środki pieniężne dostępne na Karcie podarunkowej, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi kwoty stanowiącej równowartość środków pieniężnych z Karty podarunkowej wykorzystanych do dnia unieważnienia/dezaktywacji Karty podarunkowej. 
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży można złożyć w dowolnej formie, pod warunkiem, że z oświadczenia wynika wola odstąpienia od Umowy sprzedaży, w tym na formularzu,  którego wzór dostępny jest na Stronie Internetowej w zakładce Regulamin, jak również na formularzu odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać przesłane wraz z Produktem i dowodem zakupu na adres: ul. Prymasa Augusta Hlonda 8a/44, 02-972 Warszawa.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwrotu rzeczy należy dokonać na adres: ul. Prymasa Augusta Hlonda 8a/44, 02-972 Warszawa wraz z fakturą VAT, paragonem fiskalnym lub innym dokumentem potwierdzającym nabycie Produktu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (tj. koszt opakowania Produktu, koszt przesyłki pocztowej, kurierskiej lub innego transportu). Konsument ma prawo zwrócić zakupioną rzecz wraz z przesłaniem oświadczenia o odstąpieniu lub po przesłaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Produkt powinien zostać zwrócony przez Konsumenta w stanie niepogorszonym, z zastrzeżeniem ewentualnego zmniejszenia wartości rzeczy będącego wyłącznie wynikiem korzystania z Produktu w sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.  W celu uniknięcia wątpliwości, Konsument przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca przyjmuje zwroty wyłącznie pod adresem wskazanym w tym ust. 9. W szczególności Sprzedawca nie dokonuje odbioru Produktów zwracanych do punktów odbioru operatorów pocztowych lub kurierów.   
 7. Sprzedawca zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem do czasu doręczenia mu Produktu lub dowodu jego odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej). Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, tj. zwrot płatności nastąpi odpowiednio, na numer rachunku bankowego lub na konto przypisane do karty płatniczej lub kredytowej, chyba, że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Konsument wskazał inny numer rachunku bankowego wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie trwania Umowy, z wyjątkiem treści, które:
  • są użyteczne wyłącznie w związku z Umową,
  • dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z Umowy;
  • zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;
  • zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać
 9. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 11 pkt a-c, Sprzedawca na żądanie Konsumenta udostępni mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie trwania Umowy. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§11 Reklamacje

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Karty Podarunkowej z Umową który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym Karta miała być dostarczana. Domniemywa się, że brak zgodności Karty Podarunkowej z umową sprzedaży, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Karty Podarunkowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
 2. Domniemanie określone w ust.1 nie mają zastosowania, jeżeli:
  1. środowisko cyfrowe Klienta a nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy;
  2. Klient, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Produktów oraz Karty Podarunkowej z Umowy w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta, nie wykonuje tego obowiązku.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za zgodności Produktów z Umową. Konsumentowi przysługuje uprawnienie w żądania naprawy lub wymiany Produktu na wolny od wad, jak również obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, o ile wada jest istotna.
 4. Powyższe uprawnienia przysługują tylko Klientom będącym Konsumentami. W stosunkach między Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem rękojmia za wady jest wyłączona.
 5. Konsument ma możliwość złożenia Sprzedawcy żądania wynikającego z ww. uprawnień w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu.
 6. Reklamacje dotyczące Produktów mogą być zgłaszane listownie na adres: ul. Prymasa Augusta Hlonda 8a/44, 02-972 Warszawa lub poprzez wysłanie e-maila na adres: kontakt@jewelryanew.eu .
 7. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Konsumenta oraz dokładny opis i wskazanie okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu Produktu oraz reklamowany Produkt.
 8. Konsument składający reklamację powinien odesłać przesyłką ekonomiczną reklamowany Produkt na adres: ul. Prymasa Augusta Hlonda 8a/44, 02-972 Warszawa.
 9. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego Produktu (przesyłka ekonomiczna), Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia decyzji o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 10. Sprzedawca, po otrzymaniu reklamacji, ustosunkuje się do niej i poinformuje Konsumenta o dalszym postępowaniu najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację udzielana pisemnie za pośrednictwem poczty lub za pośrednictwem zwrotnej wiadomości e-mail.
 11. W przypadku uznania reklamacji, reklamowany Produkt zostanie naprawiony. Jeśli nie będzie to możliwe,Sprzedawca zwróci Konsumentowi równowartość ceny reklamowanego Produktu niezwłocznie, nie później jednak niż wterminie 14 (czternastu) dni od dnia decyzji o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 12. W zakresie reklamacji Konsument może realizować uprawnienia przyznane mu przez przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. za brak zgodności Produktu z Umową.
 13. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Klientowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego oraz z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów w zakresie praw konsumenta, w tym w zakresie wyboru prawa właściwego dla rozstrzygania sporów.
 14. Dostarczenie Produktu niezamówionego przez Klienta następuje na ryzyko Sprzedawcy i nie nakłada na Klienta żadnych zobowiązań.
 15. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Produktów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 16. W wypadku dokonywania zwrotu Produktów lub wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży Produktów nabytych poprzez Stronę Internetową z wykorzystaniem Karty podarunkowej, Konsument otrzyma od Sprzedawcy nową Kartę podarunkową odpowiadającą wartości ww. Produktów. W wypadku, gdy cena nabytych Produktów przewyższała wartość Karty podarunkowej, pozostała kwota zostanie zwrócona Konsumentowi w sposób w jaki została pierwotnie uiszczona przez Konsumenta.
 17. W wypadku niezgodności z umowa Karty podarunkowej postanowienia niniejszego §11 znajdują odpowiednie zastosowanie do takich roszczeń Konsumentów w zakresie w jakim mogą znaleźć one zastosowanie do Kart podarunkowych.
 18. Klient przyjmuje do wiadomości, że przedmiotem sprzedaży są Produkty pochodzące z różnych źródeł oraz że każdy z Produktów wymaga wykonania dla niego certyfikatu przez uprawnioną osobę, w związku z czym mogą wystąpić pewne rozbieżności pomiędzy opisem Produktu na Stronie Internetowej a jego stanem faktycznym. W sytuacji, w której ekspertyza oraz certyfikat ujawnią rozbieżności w stosunku do opisu Produktu zamieszczonego na Stronie Internetowej, których Klient nie akceptuje, Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży i rezygnacji z zakupu Produktu. Zwrot dostarczonego Produktu (o ile dotyczy) odbywa się w takim wypadku na koszt Sprzedawcy. Do zwrotu Produktu oraz zwrotu ceny uiszczonej przez Klienta zastosowanie mają postanowienia §10 ust. 5-10 stosowane odpowiednio. Powyższe nie uchybia ustawowemu prawu odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość przez Konsumenta.

§ 12 Dane osobowe 

 1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019  r. poz. 1781 późn. zm.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://jewelryanew.eu/polityka-prywatnosci/.

§ 13 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ww. ustawy. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem. 
 2. Rozpoczęcie przez Klienta korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Sprzedawca za pośrednictwem Strony Internetowej udostępnia Klientom usługę polegająca na możliwości założenia Konta Klienta, złożenia Zamówienia drogą elektroniczną oraz usługę przesyłania zamówionej informacji handlowej („Newsletter”).
 4. W celu skorzystania z usługi Newsletter Klient podaje swój adres e-mail na Stronie Internetowej w przeznaczonym do tego formularzu i naciska przycisk „Zapisz się”. Usługa Newslettera świadczona jest do momentu wycofania zgody przez Klienta, poprzez naciśnięcie linku wyrejestrowującego zawartego w wiadomości e-mail wysyłanej w ramach Newslettera.
 5. Dla współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, Klient musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne: 
 1. komputer z internetową przeglądarką www z włączoną obsługą plików „cookies”;
 2. połączenie z siecią Internet;
 3. poprawnie skonfigurowaną pocztę elektroniczną.
 1. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z usług określonych w niniejszym Regulaminie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Klientom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Sprzedawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Sprzedawca ma prawo powiadomić o nich Klientów poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na Stronie Internetowej.
 2. Klienta obowiązuje zakaz: dostarczania treści o charakterze bezprawnym, działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami; korzystania ze Strony Internetowej w sposób zakłócający jej funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów. 
 3. Zgoda Klienta na korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta. 
 4. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 11 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

§ 14 Opinie

Każda osoba, która kupiła Produkt i wyraziła zgodę na przesłanie jej ankiety, może dodać opinię poprzez panel opinii konsumenckich Google, z których korzysta Sprzedawca. Sprzedawca sprawdza, czy dana recenzja Produktu została dodana przez osobę, która faktycznie kupiła Produkt na podstawie Umowy sprzedaży poprzez porównanie danych osoby dodającej opinię z danymi transakcji.

§ 15 Zmiana Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 21 sierpnia 2023 roku. 
 2. Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. O zmianie Regulaminu i dacie, od której będzie obowiązywał zmieniony Regulamin, Sprzedawca informuje, na co najmniej 14 dni przed datą wejścia w życie zmiany, przez umieszczenie na Stronie Internetowej wiadomości o zmianie Regulaminu oraz treści zmienionego Regulaminu.
 3. Klienci, którzy dokonali rejestracji i posiadają Konto Klienta, są informowani o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji o zmianie Regulaminu oraz przesłanie zestawienia zmian Regulaminu.
 4. Klientom, którzy dokonali rejestracji i posiadają Konto Klienta, przysługuje prawo do wypowiedzenia Regulaminu. Klient może dokonać wypowiedzenia Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu. 
 5. Wypowiedzenie Regulaminu przez Klienta, który dokonał rejestracji i posiada Konto Klienta, równoznaczne jest z rezygnacją z posiadania Konta Klienta. Wypowiedzenie Regulaminu wiąże się dla Sprzedawcy z obowiązkiem usunięcia danych Klienta z bazy danych. 
 6. Niezłożenie przez Klienta, który dokonał rejestracji i posiada konto Klienta, oświadczenia o wypowiedzeniu Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu oznacza akceptację zmienionego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż każdorazowe logowanie się Klienta w celu złożenia Zamówienia odbywa się po potwierdzeniu przez Klienta zapoznania się z treścią Regulaminu aktualnego w dniu składania Zamówienia.  
 7. Wszystkie Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2023 r.