ZASADY WYKONYWANIA PRAWA ODSTĄPIENIA ORAZ ROSZCZEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMI W SKLEPIE INTERNETOWYM JEWELRYANEW.EU 

I. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

Jeśli dokonują Państwo zakupów w sklepie internetowym jewelryanew.eu jako konsumenci, przysługuje Państwu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży na zasadach opisanych w Ustawie o prawach konsumenta. 

Mogą Państwo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podawania przyczyny od dnia otrzymania produktu lub karty podarunkowej. Odstąpienia od umowy dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem ww. terminu do Sprzedawcy: 

Anna Stefańska jewelry anew 
ul. Prymasa Augusta Hlonda 8a/44, 02-972 Warszawa 

Oświadczenie może zostać złożone w dowolnej formie. Mogą Państwo użyć formularza odstąpienia od umowy załączonego do Regulaminu sklepu internetowego, nie jest to jednak Państwa obowiązek. 

W wypadku skorzystania przez Państwa z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa uważana jest za niezawartą. 

Sprzedawca zwróci Państwu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy, otrzymaną od Państwa płatność, włącznie z kosztami dostawy (z wyłączeniem kosztów, które wynikają z wyboru przez Państwa innego sposobu dostawy niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę). 

Zwrot płatności następuje w tej samej formie, w której nastąpiła pierwotna płatność. 

W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu mają Państwo obowiązek odesłania do Sprzedawcy produktu, którego dotyczy odstąpienie w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpili Państwo od umowy sprzedaży. Dla zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie produktu w ww. terminie. 

Wyłączenia w zakresie prawa odstąpienia od umowy 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów: 

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

b) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

W związku z powyższym nie przysługuje Państwu prawo odstąpienia od umów sprzedaży, których przedmiotem są: 

a) Produkty, które zostały zmodyfikowane według Państwa specyfikacji, na Państwa życzenie np. elementy biżuterii, których rozmiar został dostosowany do zindywidualizowanych potrzeb; 

b) Karty podarunkowe całkowicie wykorzystane przed upływem terminu do odstąpienia. 

W odniesieniu do kart podarunkowych, które przed upływem prawa odstąpienia od umowy zostały wykorzystane w części, Sprzedawca zwróci Państwu kwotę odpowiadającą równowartości środków pozostałych na karcie podarunkowej do dnia upływu terminu odstąpienia od umowy lub unieważnienia / dezaktywacji karty podarunkowej. 

II. REKLAMACJE 

Roszczenia wynikające z rękojmi przysługują jedynie tym z Państwa, którzy dokonują zakupów w sklepie internetowym jako konsumenci. W pozostałych wypadkach rękojmia zostaje wyłączona. 

Jako że produkty oferowane w sklepie są rzeczami używanymi, Sprzedawca odpowiada za wady produktu stwierdzone w okresie 1 roku od momentu jego wydania. Zgłoszenie roszczeń z tytułu rękojmi powinno nastąpić w terminie 1 roku od dnia zauważenia wady. 

W celu skorzystania z uprawnień powinni Państwo skierować do Sprzedawcy zgłoszenie roszczeń listownie na adres: ul. Prymasa Augusta Hlonda 8a/44, 02-972 Warszawa lub poprzez wysłanie e-maila na adres: kontakt@jewelryanew.eu. 

W reklamacji powinni Państwo wskazać: imię, nazwisko oraz dokładny opis i wskazanie okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu produktu oraz reklamowany produkt. 

Jeżeli składają Państwo reklamację elektronicznie, produkt należy odesłać na adres: ul. Prymasa Augusta Hlonda 8a/44, 02-972 Warszawa. 

Sprzedawca ma obowiązek ustosunkować się do roszczeń zawartych w reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia Sprzedawcy. 

W wypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca zwraca koszty związane z odesłaniem reklamowanego produktu (przesyłka ekonomiczna). W przypadku uznania reklamacji produkt zostanie naprawiony, a jeżeli będzie to niemożliwe Sprzedawca zwróci Państwu równowartość ceny reklamowanego produktu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia decyzji o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Państwo użyli. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego przysługuje Państwu prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń przed sądem powszechnym.