REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA UMÓW KOMISU 

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz sposób zawierania i wykonywania umów komisu sprzedaży pomiędzy Anną Stefańską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anna Stefańska „jewelry anew”, jako Komisantem, a partnerami zlecającymi sprzedaż (komitentami), wskazanymi w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności sposób nawiązywania kontaktu przez Strony w celu zawarcia Umowy Komisu, dokonywania wyceny Produktu, składania i przyjmowania zleceń sprzedaży komisowej, dokonywania rozliczeń z tytułu wykonania Umowy Komisu oraz składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Pełna treść Regulaminu znajduje się w siedzibie Komisanta oraz na Stronie Internetowej pod adresem: https://jewelryanew.eu/regulamin-komusu. Pełną treść Regulaminu można pobrać ze Strony Internetowej.
 3. Regulamin został opracowany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

§ 2 Definicje

 1. Komisant – Anna Stefańska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Stefańska jewelry anew, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres wykonywania działalności oraz adres korespondencyjny: ul. Prymasa Augusta Hlonda 8a/44 02-972 Warszawa, NIP: 5521583722, Regon: 388655507, adres poczty elektronicznej: kontakt@jewelryanew.eu.
 2. Partner osoba fizyczna (prowadząca lub nieprowadząca działalności gospodarczej) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która nawiązała kontakt z Komisantem lub wysyła Formularz w celu zawarcia Umowy Komisu lub zawarła Umowę Komisu, jako komitent, zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa.
 3. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nawiązuje kontakt z Komisantem lub wysyła Formularz w celu zawarcia Umowy Komisu lub zawarła Umowę Komisu, w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która kontaktuje się z Komisantem lub wysyła Formularz w celu zawarcia Umowy Komisu lub zawarła Umowę Komisu, zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa, w zakresie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Strony – strony Umowy Komisu – Partner (komitent) i Komisant.
 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która nabywa Produkt i zawiera umowę sprzedaży z Komisantem (działającym w imieniu własnym), zgodnie z odrębnym regulaminem sklepu internetowego dostępnym pod adresem: https://jewelryanew.eu/regulamin/.
 6. Produkt – używana biżuteria, będąca przedmiotem zlecenia sprzedaży komisowej między Komisantem a Partnerem, składanego na zasadach opisanych niniejszym Regulaminem, oferowana Klientom poprzez Stronę Internetową.
 7. Strona Internetowa strona znajdująca się pod adresem jewelryanew.eu, za pośrednictwem której możliwy jest kontakt z Komisantem oraz zlecenie sprzedaży komisowej Produktów. 
 8. Formularz – formularz zgłoszeniowy dostępny do wypełnienia na Stronie Internetowej pod adresem: https://jewelryanew.eu/formularz-zgloszeniowy/, przeznaczony do wypełnienia przez potencjalnego Partnera w celu podjęcia czynności zmierzających do ewentualnego zawarcia Umowy Komisu z Komisantem.
 9. Oferta – oświadczenie woli złożone przez Komisanta Partnerowi w formie wiadomości e-mail po dokonaniu weryfikacji Produktu przekazanego przez Komitenta, obejmujące opis Produktu, w tym określenie kruszcu oraz jego próby, Prowizję Komisanta oraz wartość wyrażoną w polskich złotych, stanowiącą Cenę Minimalną;
 10. Umowa Komisu – umowa komisu zawarta w trybie ofertowym za pośrednictwem Strony Internetowej oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Komisantem a Partnerem jako komitentem, oraz wszelkie czynności niezbędne i zmierzające do jej zawarcia.
 11. Zlecenie – zlecenie sprzedaży komisowej zawierane przez Partnera i Komisanta w formie wiadomości e-mail, zawierające uzgodnienia wszelkich przedmiotowo istotnych elementów Umowy Komisu, zgodnie z Regulaminem, w szczególności takich jak: opis Produktu, który ma sprzedać Komisant, wysokość Prowizji należnej Komisantowi z tytułu sprzedaży danego Produktu oraz Ceny Minimalnej sprzedaży Produktu. Zlecenie może dotyczyć jednego lub większej liczby Produktów;
 12. Prowizja – wynagrodzenie należne Komisantowi z tytułu wykonania Umowy Komisu, określane w formie stawki procentowej, naliczanej od Ceny Ostatecznej sprzedaży Produktu na rzecz Klienta;
 13. Cena Minimalna – zaakceptowana przez Partnera minimalna cena sprzedaży Produktu zawarta w Ofercie. W wypadku braku możliwości wykonania Zlecenia po cenie w ten sposób oznaczonej, Strony  uzgadniają, co najmniej w formie e-mail, nową cenę minimalną lub możliwość i wysokość ewentualnego rabatu.
 14. Cena Ostateczna – cena finalna, po której nastąpiła sprzedaż Produktu na rzecz Klienta, od której naliczana jest Prowizja. Cena Ostateczna nie może być niższa od Ceny Minimalnej, chyba że Strony uzgodniły nową cenę minimalną lub rabat.

§ 3 Procedura zawarcia Umowy Komisu

 1. Nabywca udostępnia na Stronie Internetowej Formularz przeznaczony do wypełnienia przez zainteresowanych Partnerów w celu rozpoczęcia czynności przygotowawczych do zawarcia Umowy Komisu. 
 2. Partner zainteresowany zawarciem Umowy Komisu zobowiązany jest do wypełnienia w Formularzu pól oznaczonych jako obowiązkowe, tj.: nazwy firmy, opisu firmy, adresu
  e-mail Partnera, który będzie służył do kontaktu w celu ewentualnego zawarcia Umowy Komisu, udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w Formularzu oraz do załączenia zdjęć Produktu zgodnie z wymogami podanymi na Stronie Internetowej. Wypełnienie pozostałych pól nie jest obowiązkowe. Zgłoszenie może zostać wysłane przez Partnera także poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@jewelryanew.eu. Powinno ono wówczas zawierać elementy wskazane w tym ust. 2 powyżej jako obowiązkowe. 
 3. Wraz z wypełnieniem Formularza, Partner zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o akceptacji niniejszego Regulaminu oraz oświadczenia, w którym potwierdzi swój tytuł prawny do rozporządzania Produktem, w tym przysługujące mu prawo własności Produktu lub inny tytuł prawny uprawniający do rozporządzania nim (np. umowa komisu). Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu prawidłowości ww. oświadczeń. Powyższe oświadczenie uważane jest za złożone Komisantowi z chwilą wysłania Formularza poprzez Stronę Internetową.
 4. Po przesłaniu wypełnionego Formularza, Partnerowi zostanie wyświetlony na Stronie Internetowej komunikat potwierdzający wysłanie Formularza do Komisanta. W celu uniknięcia wątpliwości, wysłanie Formularza, ani otrzymanie potwierdzenia jego wysłania nie zobowiązuje Komisanta do zawarcia Umowy Komisu.
 5. W terminie do 3 dni od dnia otrzymania Formularza, Komisant skontaktuje się z Partnerem na podany w Formularzu adres e-mail w celu poinformowania o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia Partnera. 
 6. Niezależnie od trybu zgłoszenia opisanego w ust. 1 – 5 powyżej, w wypadku nawiązania kontaktu w inny sposób, zarówno z inicjatywy Partnera jak i Komisanta, do dalszej procedury zawarcia i wykonywania Umowy Komisu znajdują zastosowanie odpowiednio postanowienia Regulaminu, w szczególności ust. 7 – 23 poniżej. 
 7. W celu uniknięcia wątpliwości przyjęcie zgłoszenia nie jest wiążące dla Komisanta. Wiadomość e-mail, zawierająca przyjęcie zgłoszenia, stanowi wyłącznie zaproszenie do zawarcia Umowy Komisu i nie stanowi oferty w rozumieniu  art. 66§1 Kodeksu cywilnego. 
 8. W wypadku przyjęcia zgłoszenia Partnera przez Komisanta, Strony uzgodnią w formie e-mail lub telefonicznie dalszy sposób postępowania w celu zawarcia Umowy Komisu, w tym rodzaj Produktów, których ma dotyczyć Umowa Komisu, sposób i termin okazania Produktów Partnera oraz proponowaną przez Partnera cenę minimalną. Powyższe uzgodnienia Komisant potwierdza w formie wiadomości e-mail. W wypadku braku dokonania ww. uzgodnień nie dochodzi do zawarcia Umowy Komisu, a zastosowanie znajdą zasady wskazane w ust. 9. 
 9. W wypadku odrzucenia zgłoszenia, nie dochodzi do zawarcia Umowy Komisu, a jej Strony nie mają wobec siebie żadnych roszczeń w związku z brakiem jej zawarcia. 
 10. W wypadku przyjęcia zgłoszenia Partnera, Komisant w wiadomości e-mail zwróci się do Partnera o podanie danych umożliwiających Komisantowi zamówienie kuriera, który odbierze Produkt od Partnera dla celu dokonania oględzin, wyceny Produktu oraz realizacji sesji zdjęciowej Produktu dla celu umieszczenia go na Stronie Internetowej (pod warunkiem uprzedniej pozytywnej weryfikacji Produktu). W wypadku gdy przemawiają za tym okoliczności danego przypadku, Strony mogą uzgodnić inny tryb przedstawienia Produktu dla ww. celów. 
 11. W celu wskazanym w ust. 10 powyżej Partner w wiadomości e-mail podaje swoje imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres odbioru Produktu. Na adres e-mail Partnera Komisant wyśle instrukcję oraz etykietę niezbędną do wysłania Produktu do Komisanta wraz z informacją o terminie odbioru Produktu przez kuriera. Adres odbioru wskazany w e-mailu będzie poczytywany przez Komisanta także za adres zwrotu w wypadku, w którym nie dojdzie do zawarcia Umowy Komisu. W wypadku gdy wystąpi konieczność dokonania zwrotu Produktu na inny adres niż wskazany w e-mailu , Partner zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Komisanta, wskazując jednocześnie adres odbioru, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia poinformowania Partnera przez Komisanta w formie wiadomości e-mail o braku woli zawarcia Umowy Komisu. W odrębnie uzgodnionych wypadkach, w szczególności jeżeli ilość lub wartość Produktów Partnera to uzasadniają, Strony mogą uzgodnić inny sposób przekazania Produktu, w szczególności odbiór lub dostawę osobistą. W takim wypadku Strony uzgodnią termin oraz miejsce odbioru lub dostawy w trybie roboczym. 
 12. Partner zobowiązany jest zapakować Produkt w sposób zapewniający jego bezpieczny transport, przykleić na opakowanie etykietę otrzymaną od Komisanta i wydać Produkt kurierowi we wskazanym przez Komisanta dniu i godzinie odbioru. Partner przyjmuje do wiadomości, że usługi kurierskie świadczone są zgodnie z odpowiednimi regulaminami danej firmy kurierskiej. Brak wydania Produktu kurierowi poczytywany będzie za brak zamiaru zawarcia Umowy Komis kontynuowania Transakcji po stronie Sprzedawcy oraz za jej zakończenie.
 13. Komisant dokona oceny i wyceny przesłanego przez Partnera Produktu w terminie do 7 dni roboczych od dnia doręczenia Produktu do Komisanta. Przed dokonaniem czynności składających się na wycenę, Komisant dokona oględzin opakowania, w którym został przesłany Produkt i odnotuje wszelkie ewentualne uszkodzenia opakowania. Komisant dokumentuje proces rozpakowywania przesyłki zawierającej Produkt w formie zdjęć lub nagrania wideo. Komisant odnotowuje wszelkie uszkodzenia Produktu lub niezgodności z informacjami podanymi przez Partnera w Formularzu.
 14. Na weryfikację Produktu składają się w szczególności czynności takie jak: oględziny, ustalenie właściwości Produktu, zmierzenie, zważenie oraz pozostałe czynności niezbędne do sporządzenia wyceny Produktu.
 15. W wypadku, w którym po dokonaniu oględzin Produktu okaże się, że z jakiejkolwiek przyczyny Produkt nie jest zgodny z oczekiwaniami Komisanta, w tym w wypadku gdy okaże się, że Produkt nie został wykonany ze szlachetnego kruszcu, Komisant jest uprawniony do niezawarcia Umowy Komisu. W takiej sytuacji, Komisant powiadomi w formie wiadomości e-mail Partnera o wynikach oględzin i w terminie 14 dni od dnia wysłania powiadomienia zwróci Produkt na adres podany w Formularzu, chyba że Partner w terminie, o którym mowa w ust. 11 powyżej, wskazał inny adres do zwrotu. 
 16. Zwrot Produktu w okolicznościach opisanych w ust. 15 powyżej odbywa się na koszt Partnera.
 17. Po dokonaniu weryfikacji Produktu Komisant ma prawo złożyć Partnerowi Ofertę zawarcia Umowy Komisu w zakresie sprzedaży komisowej Produktu, w formie wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w Formularzu, zawierającej co najmniej: opis Produktu, Prowizję należną Komisantowi z tytułu dokonania sprzedaży komisowej, Cenę Minimalną oraz proponowaną przez Komisanta cenę sprzedaży Produktu. Partner przyjmuje do wiadomości, że w zależności od wyniku weryfikacji, Cena Minimalna podana w Ofercie może różnić się od proponowanej przez Partnera ceny minimalnej.
 18. W terminie 3 dni od dnia otrzymania Oferty przez Partnera, Partner składa oświadczenie o przyjęciu Oferty lub o odrzuceniu Oferty poprzez wiadomość e-mail. Przyjęcie przez Partnera Oferty, bez modyfikacji jej warunków, poczytywane jest przez Strony za skuteczne złożenie Zlecenia Komisantowi oraz za zawarcie Umowy Komisu w trybie ofertowym. W szczególności przyjęcie Oferty oznacza akceptację zawartej w niej Ceny Minimalnej, nawet jeżeli jest ona inna niż cena minimalna wcześniej proponowana przez Partnera. W wypadku odrzucenia Oferty przez Partnera Komisant odsyła Produkt Partnerowi na zasadach opisanych w ust. 15 powyżej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości o odrzuceniu Oferty. Koszt zwrotu Produktu ponosi Partner.
 19. Oświadczenie modyfikujące warunki przesłanej Oferty będzie poczytywane za odrzucenie Oferty przez Partnera. 
 20. Po przyjęciu Oferty zgodnie z ust. 18 powyżej, Komisant wykona sesję zdjęciową Produktu w celu umieszczenia oferty sprzedaży na Stronie Internetowej, na co Partner wyraża zgodę, zawierając Umowę Komisu.
 21. Po wykonaniu czynności opisanych w ust. 20 Komisant odsyła Produkt Partnerowi na zasadach opisanych w ust. 15 powyżej, w terminie 14 dni od dnia realizacji sesji zdjęciowej. Koszt wysyłki Produktu ponosi Komisant.
 22. W wypadku, w którym w terminie wskazanym w ust. 18 Partner nie złoży oświadczenia o przyjęciu Oferty ani o jej odrzuceniu, będzie to poczytywane za odrzucenie Oferty. Postanowienia ust. 18 dotyczące odrzucenia Oferty stosuje się odpowiednio.
 23. W wypadku, w którym Partner nie odbiera Produktu odesłanego przez Komisanta lub zwrot Produktu jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Partnera, Produkt będzie pozostawał we władaniu Komisanta przez okres dwóch (2) lat, w którym Partner będzie mógł dokonać odbioru Produktu za zwrotem kosztów transportu i innych ewentualnych kosztów poniesionych przez Komisanta. Po upływie okresu dwóch (2) lat, jeżeli Partner w tym czasie nie odebrał Produktu, ani nie podjął czynności zmierzających do jego odbioru, przyjmuje się, że porzucił Produkt z zamiarem wyzbycia się. 
 24. Utrwalenie oraz udostępnienie Partnerowi treści zawieranej Umowy Komisu następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na Stronie Internetowej oraz poprzez przesłanie Regulaminu w wiadomości e-mail wraz z przyjęciem zgłoszenia Partnera lub potwierdzeniem ustaleń, o którym mowa w §3 ust. 8.

§ 4 Sprzedaż Produktu

 1. Komisant ma prawo wystawić Produkt na sprzedaż z zastosowaniem ceny według własnego uznania (niezależnie od proponowanej ceny sprzedaży Produktu), z zastrzeżeniem, że nie może być ona niższa niż Cena Minimalna. W celu uniknięcia wątpliwości, w wypadku, w którym Cena Ostateczna Produktu będzie wyższa od Ceny Minimalnej, Partner jest uprawniony do otrzymania całości Ceny Ostatecznej, pomniejszonej o Prowizję zgodnie z Regulaminem, a Komisant jest uprawniony do naliczenia Prowizji według stawki procentowej określonej w Ofercie od całej kwoty Ceny Ostatecznej.
 2. Komisant ma prawo organizować akcje promocyjne lub udzielać rabatów w odniesieniu do Produktu według wyłącznego uznania, z zastrzeżeniem, że uzyskana Cena Ostateczna wskutek sprzedaży na rzecz Klienta nie może być niższa niż Cena Minimalna, chyba że Strony wyraźnie, co najmniej w formie e-mail, uzgodnią inaczej. 
 3. W wypadku, w którym Komisant dokona sprzedaży Produktu na rzecz Klienta, poinformuje Partnera o tym fakcie w formie e-mail wraz z podaniem Ceny Ostatecznej oraz kwoty Prowizji należnej Komisantowi. Partner, po otrzymaniu informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, zobowiązany będzie wydać Komisantowi Produkt niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji. Partner zobowiązany jest zapakować Produkt w taki sposób, aby zapewnić bezpieczny transport. Partner zobowiązany jest do zachowania Produktu w niepogorszonym stanie. Brak wydania Produktu w terminie wskazanym powyżej lub wydanie Produktu w stanie pogorszonym będzie poczytywany za nieprawidłowe wykonanie Umowy przez Partnera.
 4. Po otrzymaniu przez Komisanta ceny sprzedaży Produktu od Klienta, Komisant przekaże Partnerowi kwotę Ceny Ostatecznej, pomniejszonej o należną Prowizję, pod warunkiem uprzedniego doręczenia przez Partnera Komisantowi prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku (o ile dotyczy) wystawionego na kwotę Ceny Ostatecznej pomniejszonej o Prowizję. Partner oświadcza, że Cena Ostateczna pomniejszona o Prowizję wyczerpuje wszelkie roszczenia Partnera z tytułu Umowy Komisu.
 5. Doręczenia dokumentów księgowych będą odbywały się na podane przez Strony adresy e-mail.
 1. Komisant zobowiązany jest przekazać kwotę należną Partnerowi w terminie 7 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury lub od dnia otrzymania przez Komisanta ceny uiszczonej przez Klienta, na rachunek bankowy wskazany przez Partnera. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Komisanta poleceniem przelewu.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości, Komisant może zapakować Produkt w celu sprzedaży w inne opakowanie, niż opakowanie, w które Produkt został zapakowany przez Partnera. W wypadku, w którym Produkt został sprzedany wraz z opakowaniem, w które został przekazany przez Partnera, własność tego opakowania przechodzi na Klienta na zasadach i z tą samą chwilą, co własność Produktu w ramach uiszczonej Ceny Ostatecznej. Jeżeli Produkt został sprzedany w innym opakowaniu niż opisane powyżej, Strony mogą uzgodnić ewentualny zwrot opakowania na rzecz Partnera. Jeżeli Strony nie dokonają uzgodnień w tym zakresie, zastosowanie znajdą postanowienia §3 ust. 23 powyżej. 
 3. W celu uniknięcia wątpliwości, ewentualny zwrot Produktu przez Klienta sklepu internetowego Komisanta, na zasadach wskazanych w regulaminie tego sklepu nie wpływa na stosunek umowny Komisanta i Partnera. W szczególności Produkt pozostanie własnością Komisanta, a Partner nie będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanej ceny, ani nie będzie z powyższego tytułu podnosił jakichkolwiek roszczeń przeciwko Komisantowi lub osobom trzecim, w tym Klientom. 

§ 5 Odpowiedzialność

 1. Partner ponosi odpowiedzialność względem Komisanta za wady fizyczne lub prawne Produktu na zasadach opisanych w Kodeksie cywilnym.
 2. Komisant powiadomi Partnera o wykrytej wadzie Produktu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od dnia jej wykrycia.
 3. Partner oświadcza, że Produkt nie jest obciążony żadnymi prawami osób trzecich, które uniemożliwiałyby zawarcie i wykonanie Umowy Komisu lub przeniesienie jego własności na Klienta.
 4. Partner zobowiązuje się zwolnić Komisanta od wszelkich roszczeń osób trzecich w związku z Produktem. W szczególności, w razie zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Komisanta w związku z Produktem, jego własnością lub Umową Komisu, Komisant poinformuje o tym fakcie Partnera, a Partner przystąpi do sporu oraz zaspokoi wszelkie roszczenia takich osób trzecich oraz będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz Komisanta wszelkich kosztów poniesionych przez Komisanta w związku z zaspokojeniem takich roszczeń, w tym koszty pomocy prawnej. 
 5. W celu uniknięcia wątpliwości, w wypadku uszkodzenia lub utraty Produktu w transporcie, roszczenia powinny być kierowane do przedsiębiorcy świadczącego usługę kurierską, na zasadach uregulowanych w odrębnych przepisach oraz we właściwych regulaminach ww. przedsiębiorców.

§ 6 Okres obowiązywania Umowy Komisu

 1. Strony uzgadniają, że po przyjęciu Oferty przez Partnera i zawarciu Umowy Komisu, Komisant będzie realizował Zlecenie sprzedaży Produktu przez okres 90 dni od dnia umieszczenia oferty sprzedaży Produktu na Stronie Internetowej. W tym okresie Komisantowi przysługuje wyłączność na dokonanie sprzedaży komisowej Produktu. W związku z powyższym Partner zobowiązuje się nie wystawiać Produktu na sprzedaż we własnym zakresie lub za pośrednictwem osób trzecich w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności w sklepach lub komisach stacjonarnych, innych sklepach internetowych, marketplace’ach lub serwisach aukcyjnych.
 2. W wypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Umowy Komisu przez Partnera, w tym w wypadku braku wydania Produktu, który został sprzedany, a także w wypadku innego niewykonania Umowy Komisu z przyczyn dotyczących Partnera, Partner zobowiązany będzie do naprawienia szkody poniesionej przez Komisanta w pełnej wysokości, w tym do zapłaty kwoty uzgodnionej Prowizji naliczonej od ceny Produktu wskazanej na Stronie Internetowej.
 3. W wypadku naruszenia zobowiązania wyłączności, o którym mowa w ust. 1 lub w wypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Umowy Komisu przez Partnera, w tym w wypadku braku wydania Produktu, który został sprzedany, Komisant będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy Komisu ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu na adres e-mail Partnera lub listem poleconym na adres Partnera. W takim wypadku Komisant będzie uprawniony do żądania od Partnera zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Komisanta w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy Komisu, a także do żądania wynagrodzenia za dotychczas wykonane czynności oraz żądania naprawienia szkody spowodowanej działaniem lub zaniechaniem Partnera, w tym pokrycia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez Klienta. 
 4. W wypadku wypowiedzenia przez Partnera Umowy Komisu bez ważnego powodu, postanowienia ust. 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
 5. Strony mogą rozwiązać Umowę Komisu za porozumieniem Stron w dowolnym momencie. W takim wypadku Strony uzgodnią ewentualne rozliczenia wynikające z dotychczas wykonanych czynności w ramach Umowy Komisu. 
 6. Po upływie okresu 90 dni od dnia opublikowania oferty sprzedaży Produktu na Stronie Internetowej Umowa Komisu wygasa, chyba że Strony w tym terminie uzgodnią przedłużenie tego terminu, co najmniej w formie wiadomości e-mail. Strony mogą w szczególności uzgodnić w tej samej formie także nową Cenę Minimalną. W wypadku przedłużenia okresu obowiązywania Umowy Komisu, zobowiązanie do zapewnienia Komisantowi wyłączności zostaje przedłużone o ten dodatkowy okres.

§7 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Komisant informuje Partnera będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, m.in. poprzez złożenie przez Konsumenta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Partnera będącego Konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 8 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Komisant jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ww. ustawy.      Komisant świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem. 
 2. Rozpoczęcie przez Partnera korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Komisant za pośrednictwem Strony Internetowej udostępnia Partnerowi usługę polegająca na możliwości zawarcia Umowy Komisu drogą elektroniczną.
 4. Dla współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Komisant, Partner musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne: 
 1. komputer z internetową przeglądarką www z włączoną obsługą plików „cookies”;
 2. połączenie z siecią Internet;
 3. poprawnie skonfigurowaną pocztę elektroniczną.
 1. Komisant zastrzega, że korzystanie z usług określonych w niniejszym Regulaminie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Partnerom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Komisant zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Komisant ma prawo powiadomić o nich Partnera poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na Stronie Internetowej.
 2. Partnera obowiązuje zakaz: dostarczania treści o charakterze bezprawnym, działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami; korzystania ze Strony Internetowej w sposób zakłócający jej funkcjonowanie lub uciążliwy dla Komisanta oraz Klientów, innych partnerów lub użytkowników. 
 3. Zgoda Partnera na korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną Partner może składać pisemnie na adres: ul. Prymasa Augusta Hlonda 8a/44, 02-972 Warszawa lub poprzez wysłanie e-maila na adres: kontakt@jewelryanew.eu.
 6. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz dokładny opis i wskazanie okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 7. W wypadku reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta, Komisant zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. W wypadku nierozpatrzenia reklamacji Konsumenta w terminie, przyjmuje się, że została ona uznana w całości.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 września 2022 r. i stanowi wyłączny dokument regulujący zasady i proces zawierania Umowy sprzedaży. Zastosowanie jakichkolwiek innych regulaminów lub wzorów umów może nastąpić wyłącznie po ich zaakceptowaniu przez Komisanta na piśmie pod rygorem nieważności.
 2. Komisant ma prawo zmiany Regulaminu bez uszczerbku dla praw nabytych przez Partnera przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. W szczególności zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zawarte Umowy Komisu, chyba że co innego będzie wynikać z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Administratorem danych osobowych Partnera lub osób reprezentujących Partnera lub wyznaczonych do kontaktu jest Anna Stefańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Stefańska jewelry anew z siedzibą w Warszawie. Z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Administratora można zapoznać się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://jewelryanew.eu/polityka-prywatnosci/.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów między Partnerem niebędącym Konsumentem a Komisantem związanych z Ofertą, Zleceniem, zawarciem lub wykonaniem Umowy Komisu, jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Komisanta. Wszelkie spory strony w pierwszej kolejności zobowiązują się rozwiązywać polubownie. W wypadku sporów z Partnerem będącym Konsumentem, sąd właściwy określa się zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami prawa.